మీరు ఏదొ మారుమూల ప్రదేశం వెళ్ళారు. అక్కడ మీకు ఏదైనా ప్రమాదం ఏర్పడితే దాని గురించి

తెలియజేయాలంటే మీ సెల్‍ఫోన్ సిగ్నల్ లభించడం లేదనుకోండి. చింతించవలసిన పనిలేదు. మీ

సెల్ ఫోన్ పై 112 అనే నెంబర్‍ని ప్రెస్ చేయండి. వెంటనే మీ ఫోన్ ఆ ప్రాంతంలో అందుబాటులొ

ఉన్న ఏదైన ఇతర మొబైల్ నెట్‍వర్క్ కి మీ కాల్‍ని కలపడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ నెంబర్

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకటే ఉంటుంది. ఫోన్ కీప్యాడ్ లాక్ చేసి ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ నెంబర్

ప్రెస్ చేస్తే కాల్ వెళుతుంది.