వేర్వేరు దేశాల్లొ, వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో నివసిస్తున్న మీ స్నేహితులంతా ఒకేచోట ముచ్చటించుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే కొద్దిసేపు మీకంటు ఓ చాట్ రూమ్ సృష్టించుకోవచ్చు కదా! ఆ వెబ్‍సైట్‍లో create a chat room (chat room name) అని కన్పించే బాక్స్ లో మీరు ఆ చాట్ రూమ్‍కి ఏ పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ పేరుని ఇవ్వండి. వెంటనే ఆ క్రిందనే మీరు పేర్కొన్న పేరుతో ఓ తాత్కాలిక చాట్‍రూమ్ ప్రారంభించబడి దాని లింక్ ప్రత్యక్షమవుతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఆ లింక్‍ని ఓపెన్ చేస్తే ఓ చాట్ విండో వచ్చేస్తుంది. ఇక మీరు చేయవలసినదల్లా , Gmail, Yahoo Messenger వంటి వాటిలో ప్రస్తుతం ఆన్‍లైన్‍లో మీకు అందుబాటులో ఉన్న మీ స్నేహితులందరికీ ఆ చాట్‍రూమ్ లింక్‍ని పంపించి వెంటనే వచ్చేయమని ఆహ్వానించడమే ! అందరూ వచ్చిన తర్వాత తీరిగ్గా ముచ్చటించుకోవచ్చు.